Top
Image Alt

JOB

Brand Manager 
ฝ่าย ผลิตภัณฑ์ Am Herb

รายละเอียดงาน
1. คิดกลยุทธ์ทางการตลาด ในการสร้างแบรนด์ พัฒนาสินค้า วางคอนเซปท์ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผนการใช้สื่อเพื่อให้สินค้าติดตลาด และกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ร่วมวางแผนเป้ายอดขายและติดตามผลการขายสินค้าในกลุ่มพื้นที่ขายที่รับผิดชอบร่วมกับนักการตลาด และทีมขาย- จัดเตรียมสินค้า บุคลากร พื้นที่ขาย และการจัดโชว์สินค้า การส่งเสริมการขาย เพื่อ ให้สามารถทำยอดขายได้สูงสุด
3. วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ และควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนการตลาดที่รับผิดชอบ
4. รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายต่างๆ
5. วิเคราะห์ยอดขาย และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผน
การตลาด
6. ควบคุมและวางแผนการใช้งบประมาณด้านการตลาด / Media ของผลิตภัณฑ์ และติดตามความก้าวหน้าของงานนั้นๆ
7. หาช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด และร่วมวางแผนการขาย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ
8. บริหารการตลาดทุกๆ ด้าน จากผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ในอนาคต
9. ส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด / กำกับดูแลและสนับสนุนทีมงานให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ
10. รับผิดชอบเป้าหมายขาย-เจรจาประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 35-40 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะด้านสินค้า Skin Care จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะทางด้านการบริหารงาน และวิเคราะห์ทางการตลาด

Assistant Brand Manager 
ฝ่าย ผลิตภัณฑ์ Am Herb

รายละเอียดงาน

1. วางแผน และวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการตลาด 

2. ร่วมวางแผนเป้ายอดขายและติดตามผลการขายสินค้าในกลุ่มพื้นที่ขายที่รับผิดชอบร่วมกับนักการตลาด และทีมขาย

3. สำรวจตลาด และกลุ่มเป้าหมาย วางแผนร่วมกับเจ้าของแบรนด์ 

4. สร้างภาพลักษณ์สินค้า และโปรโหมดแบรนด์ให้ป็นที่รู้จักในตลาด 

5. วางแผนงานด้าน communication ร่วมกับ Agency

6. ดูแลช่องทางขายออนไลน์ Marketplace, Social media, Lazada, Shopee และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ร่วมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด การขาย ให้สามารถออกจำหน่าย และเป็นที่รู้จักในตลาด

7. ควบคุมและวางแผนการใช้งบประมาณด้านการตลาด / Media ของผลิตภัณฑ์ และติดตามความก้าวหน้าของงานนั้นๆ 

8. บริหารจัดการทีม สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และติดต่อประสานงานกับคนในบริษัท และบุคคลภายนอก

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สาขาสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ทำงานการตลาด อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3. มีความรู้ความเข้าใจ Social Media / Platform ต่างๆ สามารถวิเคราะห์ผู้บริโภค
เพื่อมาปรับใช้กับแคมเปญต่างๆ ของการตลาดได้

4. อัพเดตความรู้ด้าน Marketing 

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดันได้

6. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

7. มีความละเอียดรอบคอบ

8. มีทักษะการสอนงาน และถ่ายทอดงานอย่างเป็นขั้นและเป็นตอน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ฝ่ายบัญชี และการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชี และการเงิน ทั้งระบบ และบริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางบัญชี ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
2. จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา
3. สอบทานการปรับปรุงข้อมูลทุกบัญชีที่มีในงบการเงินตามหลักการทางบัญชี และหลักเกณฑ์ทางกรมสรรพากร
4. ตรวจเช็คข้อมูล และปรับปรุงรายละเอียดประกอบงบการเงิน
5. ตรวจสอบรายงานภาษีสำหรับยื่นกรมสรรพากร เช่น ภ.พ. 30 , ภ.พ. 36 , ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53 ,ภงด.51 , ภ.ง.ด. 50
6. ติดต่อประสานงานสำหรับหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
4. ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ Accounting Officer ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปิดงบการเงินได้
6. ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี CPD
7. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
8. สามารถใช้ SAP B1 ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ HR เบอร์โทร 02-005-7271 ต่อ 108  อีเมลล์ lawan.m@chaba.co.th

ที่อยู่ : บริษัท ชบา เอลลิแกนซ์ จำกัด เลขที่ 283/66 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศบิลดิ้ง ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

อีเมล : customer.order@chaba.co.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-0057271